Skip to main content

Full text of "S'ina sapa wocekiye taeyanpaha = Catholic Sioux herald"

See other formats


VOL. XIII. NO. 12. j;;l TOO r "o cents a rear. Published Monthlv. at St. Michaels. Fort Tonen. P. 0.. X. Dakota. EXTEEED .AS SECOND CLASS MATTEK AT THE POST-OFFICE AT FORT TOTTED. X. DAK. MAGABOBDU Ta. 

Joseph Magabobdu wowakan 
woecon, woartanihda. qa sda 
wakan ion pi qa wasagya wanke 
qa May 13 hehan ohihanke wa- 
nin wokaj nju yu'ae kta iyaya. Im- 
maculate Conception tipi.vakf-n 
hen Mass wosnapi ecakiconpi 
qa hetanhan owaiikayaj ijapi 
May 15 hehan rapi. 

Magabobdu waniyetu wikce- 
mna sahdogui sanpa sahdogan. 
Nion kin econhan wicoran waste 
kodaya. qa wooekiye ope kin 
hetanhan iyotans mdihenyan 
rtmni. 1311 eh.ia tokaheya Ca- 
tholic weeekiye opa qa Winona 
eciyapi wan yuza, cinca wica 
nom. qa winyan wan henakeca 
g i- u e \v i ca i y a y a . Te k t a w an k e 
Ida econhaa wocekiye ohna wa- 
.s igya n ijin wicasi, qa nakun 
c uawohaaki waste rca ohna rapi 
cia sai. Taku cin kin deon tona 
witantanpi qa tanyan wicarapi 
cinpi kin iyopewicaye kin iyece- 
ca. taku owasinnatz.ska ota ayu- 
satapi qi tl.vahe km ei akiranpi 
qa heyake icakijapi ecee. 

Magabobdu. wicasta waste kin 
iyecen ovvasia waste wicadaka, qa 
oyate kin waawacin wicaya, 

Waanagoptan. wocekiye awa- 
cin mnihenya Wakantanka ko- 
kipa. Wooziklyc en on nunwe. ifconiyipe sni kuwa qa hena owa- 
sln iye toahitike eciyatanhan on 
tukte en okicize en on kin hen 
wanikiye kta skan qa heciyatan 
on iye tancan kin ed wokionni 
iysihce Hi/a ca heciyatanhan on Heon tuwa tawacin tanka q a wa- 
ste qa ohit'ka ehantanhans he 
oj^ate en caje kin tanka qa takten 
oyate okiju eca hen wicasa kin 
he cajeyatapi ecee. Magabobdu 
wicoran kin dena teriyakuwa qa CROW CREEK, S. D. 
May IB, 1909. 
Anpetu kin de en wicasa itan- 
c in wan t-a, wicasa kin de toran 
ota oyagpica Dakota en wicoran 
tona on oyate en wicasa caje wi-' 
cayatapi kin hena en Magabobdu 
skinciye qa iye tancan kin en 
CHIEF DRIFTING GOOSE. oyate en cajeyatapi heyapi wan- 
na ake Magabobdu kaken econ 
okicize en wicoran wankantuya 
yawapi wanji econ keyapi; qa 
akes heyapi. Magabobdu hee 
tukten okicize onkan taopi tka 
ni keyapi do eyapi; ho wicoran 
kin dena ehanna wowitan heca. okihi qa iye tawacin tankapi eci- 
yatanhan on oyate en okitanin 
qa cajeyatapi qa hehand iye fca- 
oyate ea wicasa kin wayuonihan 
on. Wicoran waste ota econ qa 
hehand tuwe tiyoti sa kin he Ma- 
gabobdu ee qa nakon wicasa kin 
wicakico sa. nakun wohdake cin onaron waate wiciyokipi he on 

| wicasa ihaktapi qa nakun warpa- 

nicaqa wibce.ica hena sunka- 

kan ins talc a wo;\ Lha ikceya on 

jowicakiya ecee. Iye wacantki- 

yapi g,i oyate en wicoran waste 

| ota econ qa wanna tohan wasicu 

jwasdonye cin hetanhan ake wi- 

; cotawacin tokca yuha ecin wicasa 

I kin tawacin waste qa waanago- 

Iptan, wuw.diu'Ga qa >viyukcan 

jwayupika; lmoa Sisseton 

• oyate en wicoran token wanke 

] cin he wanyake cin eciyatanhan 

[ Oil wooaspe waste icu qa ito wo- 

ju wicasa heca kta e karniga cpa 

Sisseton oy-a-nke kin hviyorpeya- 

ta wakpa wai ji. James --River 

eciyapi hen omaka yawapt'eeiya- 

tanhan 1 670 a ken a n Ma gabobdu 

hen wuja yanka qa omaka 1881. 

heehan Sisseton en Dakota itan- 

can oapi kin wanji sddiiyayapi. 

Tiwakan eciyapi km he cmawa- 

hitonyan oaaiK.e kici* Washington 

D. C. eata ipi qa heciyatanhan 

Magabobdu Kangiokute oyate en. 

wasica wicoran eciyatf nhan wa- 

onspekiye kta e taakansina econ 

si qa iyecen ecoa qa Kangiokute 

en Magabobdu iye taoyate om 

hiyotanke qa lieu oyate tannina 

yankapi kin woonspe tanka wi- 

cakiyatanin omaka 1S81 heehan 

maka iyuta hiyotanke qa maga- 

iyutapi cistina 60 woju qa heon 

tunkansina tipi waste kicage, qa 

Magabobdu Kangiokute oyate en 

wasicu iyecen tiwahe waste kaga 

qa wasicu eciyatanhan woohoda 

on Magabobdu tonkan«ina si- 

nasapa tipiwakan waste kicaga 

qa woonspe tipi waste ehde qa 

tawakanheja en towicake qa to- 

wacinye kin he Wakantanka ki- 

yurdoka qa omaka 1891 Dec. 14. SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA JULY 15, 1909. SlNASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA. 

REV. JEROME HUNT. 6. S. B. 
PUBLISHER and PROPRIETOR. Fort Totten. North Dakota. With the Autrrobation mid 
Blessing of K-t> Rev. Jobn Shknley 
U. D. Bishoo of Fartfo. X. Dakota. JULY 15, 1909. he en tawicu Winona kiei minia- 
wicakastanpi qa nakun wakanki- 
ciyuzapi, Rev Fintan Wiederkehr 
O. S. B. wicakiciyustan. Hetan- 
han wanna Magabobdu christian 
heca qa okodakiciye wakan wan 
en ope cin hen tonkansinayanpi 
iyecen on kta Rev. Path. Fintan 
eya. Ho eciyatanhan wicasa kin 
de waanogoptan qa wawohoda 
qa heya: Ho tukte tanhan koska 
waon kin hetanhan Wakantanka 
yuke cin he naron waon ce, eya, 
qa tuktekten taku hecetu sni 
on Wakantanka cewakiya ce, qa 
wanna detanhan tokatakiya mi- 
cinca, mitakoja owasin wocekiye 
ohnayan iyayapi kin he awacan- 
mi ce, eya. Heon hetanhan ta- 
henaketkiya Magabobdu wicasa 
owasin wicihukud iyeiciya qa wa- 
rbayena rein wicotawacin yuha 
on qa oyate en wocekiye on wo- 
runaye wanji econpi eca hena 
owasin en iyuskinyan wawokiya 
ece. Qa wanna tohan wasake sni- 
yan wanke cin hehan iapi tan- 
kinkinyan qa tketke ece on iapi 
emakiya qa heya: Gins, inata 
esa nitanke, nisunka hena yamni 
wicoran nitawapi he imatan ce, 
qa ihnuhan cms nitawacin tokca 
qa wocekiye kin he econyakapin- 
pi kido, qa de yaonpi kin hecetu 
wanjica yaunpini ecanmi kte do, 
ate eya. Wanna wasake sni kin 
hehan ina, tanke, misun wicoie 
wasteste on wasagonkiciyapi qa 
wanna to ban oniya kin ayustan 
hehan iapi decen epa. Wana ate 
henana anpetu dececa ka e en 
waonbdenicapi kta honse epa, 
toksa tona wabdenicapi hena 
Wakantanka awanwicayaka ce, 
epa. Ho eya canteunsicapi kin 
de toketu kin wana hunr tanyan 
sdonyayapi naceca, tanka wawi- 
cabdenica kin uerika keyapi, un- 
kan he wicakape do. Anpetu 
nom ate tancan kin ehake awan- 
hdag unyankapi wanna tipiwa- 
kan ekta ayapi qa owankayujaja- 
pi hinhanna wacekiyapi iyehand 
tipiwakan kin timahen aipi qa 
wicatancan ehake woyuonihan ohnayan taku tona econpi kta 
iyececa kin hena owasin econpi 
qa iyohakam wanna tankad wi- 
carapi makoce ekta ayapi qa wa- 
na tohandmaka oqe enehnakapi 
hehand wicasa wakan kin ee qa 
tona wayawapi kin qa hehand 
okodakiciye wakan opapi kin he- 
na owasin woecon rca ohnayan 
yuonihanyan taku econpi wan- 
bdake ca icantemawaste qa he- 
canmi. Tos, ate hecen cin, 
wicoran kin de cin unkiyapi qa 
ohna iyaye onyayapi qa hehand 
unkihakam yahiyu qa dehand to- 
ll i erpeya unkiyadadapi esa heon 
unkiyuskinpi ce ecanmi. Unkan 
nina waste qa akab ewacanmi 
tonkin tona nahanrci niyate ni- 
hun qa takuwicayayapi tona mi- 
niawicakastanpi sni kin hena 
cinwicayakiyapi ni ecanmi. Wo- 
wapi wakan wicoie wanji awa- 
cinpi kta. Heced oinajinta awa- 
imnaka Jesus, Messiya on Wa- 
kantanka wakantuya wicakico 
kin en oqipe kin yewakiye kte 
cin heon etanhan. — Phil. 3: 14. 
Joseph S. Blanket. STANDING ROOK AGENCY, 
FT. YATES, N. D. June 4, 1909. 

Mazaska Awanyaka Wanjina 
en Baptist Pierre (trustee) wa- 
mnaye qa dena cajepi. 

St. Joseph okodakiciye $ 5 00 St. Mary 

r j hoinas Whitemouse 

John 

Celina 

Eugene Littla Soldier 

Mrs. Daisy Little Soldier 

Baptist Pierre 

Mazaska wanna ataya 5 00 
25 
25 
25 
20 
15 
25 PORT BELKNAP, MONT. 
June 7, 1909. 
Eyanpaha kin. 

Watopardatonwan 
Assinniboine oyate onpi kin June 
1, en wahi qa St. Peter Canisius 
church en Father Sialm kici wa- 
on, qa oyate kin nina en maupi 
qa miniawicakastanpi qa wakan 
wohdakapi qa Yutapiwakan qa 
wicayusutapi wakan eyapi kin 
hena token kapi kin tanyan oka- 
rnigapi sni ce, eyapi, qa ceyas 
wanna amapapsonpi ste ecetur 
epcacen kona taku onkoyecihda- 
kapi je wabnupi sni eyapi hecen 
Father Sialm token owicakiyag 
masi kin iyuha owicawakiyaka. 
Hehan hecen eyapi ecee. Koda. 
tanyan onkoyecihdakapi, wasi- 
cun sinasapa kin taku onkokici- hdakapi ste tohinni ecer onko- 
karnigapi sni ste niye iya e cin 
tanyan okarnironyapi ce, eyapi. 
Anpetuwakan en wicota tipiwa- 
kan en ahi qa wanjigji mniaka- 
sanpi cinpi, qa Yutapiwakan icu- 
pi qa June 10, en sinasapa itan- 
can tipiwakan kin den hi kta, he- 
cen tona wicayusutapi opapi kte 
cin hehan owasin den hipi kta, 
qa eya wanjigji paha kisonpi qa 
is itesakiyapi qa tipiwakan en 
hipi, qais wapaha hdusokapi sni 
tipiwakan en yankapi qeyas ecin 
hena nahanrcin okarnigapi sni, 
heon toka sni seececa. Hehan 
woyakapi wanji weksuya, wakan 
wacipi unkan en koska wan wa- 
pesa on qa en wanyag-najin ke- 
yapi, weksuye qa wapesa kin he 
woecon wanjina en he onpi ecee 
kta heon kagapi tka he iye kin 
wapesa kin on eca nina oiyokipi 
icida, heon heceena awacin qa 
woecon tokca qeyas hena koya 
en takecin sni. Hehan iyohakam 
koska kin he wocekiye awacin qa 
okarniga unkan he kiksu ya 
qa on iraiciya ecee. Hecen 
dena oyate kin nionpi ecen iseya 
wocekiye awacinpi qa okarniga- 
pi kinhan hena iciksuyapi kta 
unkecinpi. 

Tokata anpetuwakan kin en 
Inyanrewita en Haratonwanna 
Gros Ventres ewacakiyapi onpi, 
St. Paul Mission, Montana en 
onyanpi kta. Hecen wicasa qa 
winyan tona sinasapa wocekiye 
nayecinjinpi kin hena owasin ni- 
tawacinpi on oyate kin de ekta 
ahiwicayatonwanpi kta qa sina- 
sapa tona oyate de en opeya unpi 
kin hena koya wicayeksuyapi 
kta. Qa hehan nakun Warcinca 
Wakpa en oyate nnpi kin en an- 
petuwakan nonpa qais yamni 
ecen hen unyakonpi kta qa hena 
nakun taku wicunyanpi tka na- 
hanrin wocekiye kin en taku to- 
kun sni yankapi. Heon cante en 
wicakeya wowicada duhapi kin 
on nakun oyate de wokicanpte 
on wicayeksuyapi kta. Wicace- 
rpi toni ptecana kin on woawacin 
kin he e kte sni tka Itancan kin 
nagi toni kta onkicagapi kin he e 
on unkiciksuyapi kinhan woa- 
wacin onkitawapi kin marpiya 
kin tehan wankatuya qeyas iyohi 
onyanpi kte qaheon nakun miye 
koya miyeksuyapi kta iceciciyapi. 
Sinasapa omniciye tanka en ya- 
hipi kinhan oyate dena on cate- 
chist wanji yuhapi kta iyececa 
qa owicakiyepica hecinhan Bi- 
shop iwangapi kta iyececa. 

John Strait. INTERIOR, S. Dak. 

Hekta March hehan wamnaye 
waun yunkan onkitakolakupi 
hunr ekta wicawai, St. Joseph 
kin nahan tokaheya Crow Creek, 
S. Dakota hel wai, iho wicasa 
iyuha kinil wanwicablake. Yun- 
kan hunr hecel woglakapi: He. 
he, ehanna sinasapa owapa tka, 
hece lehan wanna wacipi owapa, 
hecel tokel waran kta tanin sni. 
Nains hunr sinasapa el owapa 
tka Tunkansinayanpi kin he ka- 
kel ccon na lecel oranye kin he 
Iyomakipi sni, heon togeyas iran- 
han reyab inawajin. heon tokel 
ran pica sni ce eyapi. Na nakun 
icunhan koskalaka wasteste 
wanwicablaka. Tipi wanji onyu- 
hapi uncinpi na heon wistece sni 
kicun waskan. Kangi-okute kin 
tipiwakan lila waste yuhapi, na 
unkis takuni hececa onyuhapi 
sni; okini onkis tipiwakan wanji 
unyuhapi kinhan onyan iklaka 
unkiyayapi kte sece. 

Nakun Lower Brule hel waun 
na hel mniciyapi, na etanhan 
omakiyapi. 

Joseph Thompson $ 25 

Eagle Star 50 

Henry Badhorse 50 

Swift Hawk 35 

E. Swifthawk 25 

Henry D. Swifthawk 1 00 

John S. W. Bear. 75 

Mary Onehorn 25 

Crow Creek S. Dak. etanhan. 

Joe All-around 10 

John Blake 25 

George Banks Jr. 50 

Wasicu kin omakiyapi 4 50 

Ataya $9-20 

Ho lila pilamayanpi. 

Frank Horn cloud. Holy Rosary Mission, 
Pine Ridge, S. Dak. 

May 29, 1909. 
Eyanpaha. 

Sinasapa omniciye 
econpi na Holy Rosary Mission 
el wocekiye opa on hena lecel 
apikiyapi. Conkaske zazica wan- 
ji wirarapi kin ikluksan kagapi 
kta glustanpi na heon etanhan 
Jacob Killer mazaska wamnayin 
kta yustanpi. 

Ho heci eya tona nitakuyepi 
lei wicarapi on hena e rca oon- 
yakiyapi oncinpi. Conkaske kin 
le apiya pica walarce lo. 

Ho heon etanhan St. Joseph 
omniciye yuhapi, na le womna- 
ye kin kagapi; tohan yustanpi sni 
hehanyan. Oyasin nape ciyu- 
zapi. Jacob Miller. SINASAPA WOCEKIYE TAE7ANPAHA JULY 15, 1909. ST. PAUL MISSION, MONT. 
June 15, 1909. 
Eyanpaha, 

Bishop of Great Fall, 
Mont. Aloysius church, Lodge 
Pole en i qa nakun Father Sialm 
kici onhipi qa Watopardatonwan 
kin wikcemna nom sam nom wi- 
cayusutapi wicaqu qa nakun za- 
ptan teca miniawicakastanpi. Bi- 
shop taku owicakiyake cin owa- 
sin nina naronpi kin iyokipipi qa 
tipiwakan kin ojuna, nina tanyan 
dowanpi qa nakun owasin woce- 
kiye eyapi qeyas nina onaron 
wasterca iye iapi tawapi ohna 
wocekiye eyapi qa nakun dowan- 
pi. Hehan Dakota kin hena wo- 
cekiye token woecon yuhapi hena 
wanjigji imawangapi qais wanna 
waniyetu tona wocekiye kin de 
Dakota en yuha skanpi kin hena 
imawangapi. Hecen wanna Da- 
kota tona South qa North Dako- 
ta hena en omaka iyohi token 
woecon yuhapi kin owicawakiya- 
ka; nina iyokipipi qa heon yamni 
qais topa ecen St. Michael's en 
omniciye tanka kte cin he ekta 
wanyag yapi kta nina awacinpi 
rca. Koska wanjigji nina waste- 
ste en onpi kin owasin iye oihda- 
kapi sni qeyas taninpi seececa. 
Heon oyate de kohanna sinasapa 
tawocekiye wakan kin awacinpi 
kta heon wica qa winyan tona 
wowacinye nitawapi kin on wa- 
cintankaya anpetu qa rtayetu kin 
hena tona nahanrcin wocekiye 
on wortani kin en taku tokun sni 
najinpi kin hena ohinni wicaye- 
ksuyapi hecinhan owasin tawa- 
cin wanjina on oyate de wicaye- 
ksuyapi kta, qa sinasapa tona 
en onpi kin hena om wicayeksu- 
yapi kta qa iye iapi tawapi kin 
otma nahanrci wowapi yawapi 
kta okihipi sni; heon wakan wo- 
hdakapi qa Yutapiwakan icupi 
kta qa token dena itokam on wo- 
cekiye eyapi qa iyohakam token 
wocekiye eyapi kta hena nahan- 
rcin okihipi sni. Heon tawacin 
tankapi on yus awicayapikta qa 
wowacantkiye tanka on dena 
ekta ahiwicayatonwanpi kta, 
waniya wacintkiyapi ocowasin 
kicon qa on cerpi toni kin de 
en wanna niyecinka mayani oki- 
hi niyanpi kin hena yeksuyapi 
kta. Unkis eya hena iyeonceca- 
capi tka qon hena yeksuyapi kta 
qa tona iyotan hekta sinasapa 
wayawa tipi en onpi qa etanhan 
wocekiye qa odowan onspeyahan 
icagapi qon hena dehan wicoran 
dececa kin dena en okihiyarcin 
wawokiyapi kta iyececa. Wato- pardatonwan oyate onpi kin en 
koska wanjigji tanyan wasicun 
iapi rca onpi qepas hena wayawa 
tipi wan en onpi qa etanhan wa- 
sicun iapi onspe qeyas hena sina- 
sapa onspewicakiyapi sni; hena 
sinasapa wocekiye eya onspewi- 
cakiyapi sni, Unkan heon hena 
taoyate kin en iwaste wicakiya 
okihi sniqa ee tohan wasicun iapi 
kta eca tokaheya taku wakan 
ostehdapi ecee. Qeyas hena on 
tohinni Dakota oyate kin iwaste 
wicayapi kte sni; heon wicasa qa 
winyan tona nicinca yuhapi kin 
hena tokata token onpi kta he- 
cinhan hena niye wanna dehan 
idukcanpi kta, qa tokata waniye- 
tu wikcemna yamni qa topa km 
hehanyan nicinca kin hena wanji 
ni on kta naceca qeyas okini ni- 
ye hehanyan ni yaon kte sni na- 
ceca; heon dehan nicinca kin he 
taku wicoran wan on tokata on 
iwaste kta hecinhan he dehan 
ecewakta yaye cinhan heon ni- 
cinca tokata tanyan un kta qa si- 
sapa wocekiye kin he e kta. Mis 
dehan Sinasapa mitawa kin etan- 
han waranmicida qa tokan ibda- 
bda, wocekiye mitawa kin de wa- 
ste qa wakan ce epe cinhan qa 
tona wicamadapi kin hena nagipi 
kin noniwicawaye kta ecin Wa- 
nikiya maka kin de akan wowa- 
kan woyawaste sacraments wica- 
qu kin hena owasin miye yuha 
tokan waran icida ibdabda sni. 
Hecen miyecinka Wanikiya sa- 
crament tawa kin hena bduhaqa 
on wicatancan qa wicanagi en 
woyawaste kta wan koyagwaya 
owakihi sni; hena iseya iyececa 
heon nicincapi kin owasin he on- 
spewicayakiyapi kta. Hecen on- 
kiyepi nakaha ni unqunpi kin de 
oyate toksape kte cin hena ota 
onkunspepi sni qeyas tokata ni- 
cincapi kin hena waste qa wa- 
rbana onsiicidapi hecapi kta Wa- 
kantanka Wookihi wicaqu kta 
nakas. Heon dehan tuwe cinca 
onsikida qa terida hecinhan si- 
nasapa wocekiye wayawa tipi he- 
ca wanji en on kiye cinhan he 
cinca kin tokata pidaiciyeye kta 
wan onspekiya. 

John Strait. MANDERSON, S. D. 
Eyanpaha. 

Ikcewicasa maka akan 
onqonpi kin eciyatanhan oyate 
lenakiya wanwicablakin na heon 
etanhan Marpiyato na Susuniho- 
tanka, Omaha maste makoce 
ekta oyate onpi kin. Sicangu, 
Horwoju, Inyanwoslahan oyata, Oglala oyate na wasicun oyate 
kin lenakiya wocekiye wicoran 
on omawani ho heon taku wanji- 
gji epin kta wacin. Oyate owan- 
caya oyate congress luhapi kte 
el wicoiye tonakca eyapi kta he- 
cin Wakantanka eciyatanhan he- 
na sutaya onyuhapi kta iyececa. 
United States el Ikcewicasa lila 
otapi tka Wakantanka okolakici- 
ye opapi kin lila conalapi na ota 
rein makoce kin el kakisya yan- 
kapi, heon wicasawakan taku on- 
kokiyakapi kin nahan sutaya on- 
kiconpi kta iyececa; hena Wa- 
kantanka oiye kin heon na 
wicasa oonkiyapi kta iyececa. 
Wanikiya onkitawapi cajekin on 
heon. Tona wocekiye oyapapi 
makoce kin lei yaonpi hecin he- 
na sutaya najinpo. Wakantanka 
cinhintku temni na watuka kin 
he kiksuyapo. Wakantanka cin- 
ca taku unqupi kin hena wicasa 
akantu taku kicicupi kin heca sni 
tka hena owihanke wanil onyu- 
hapi kte. Hecel makoce kin le 
akan iranhan onhipi na tuwa 
owotanla le mni kin na owotanla 
watuka kin woozikiye kin elyan- 
kin kte; tona Wakantanka Cin- 
hintku we kin otuya yusotapi 
kin nahan otuya cin watukapi 
kte; na wokakije kin el yankapi 
kte. Mitakuyepi, he terike, lena 
iyukcanpo- 

Hekta March 17, Johnie Black 
Elk, hoksila wanji eca rwaya ma- 
kitelo, waniyetu topa. 

May 18, Sam Big Road tawicu 
kici miniawicakastanpi na wa- 
kan kiciyuzapi. 

Kola owancaya onsimalapi na 
wocekiye emiciyapo. Nape ci- 
yuzapi. 

Nick W. Black Elk. CANNON BALL, N. D. 
May 20, 1909. 

Hantesa en tipiwakan uncicpi 
na wamnaunyanpi kin he dena 
Pahayamni, St. James church 
etanhan dena tipiwakan okiyapi. 

Cecilia Redf ox $ . 50 

Emma Boulder 50 

Joseph Redfox 25 

James " 25 

Mary Walker . 25 

Agnes Walker 25 

Annie Walker 25 

Albert " 25 

John I. Boulder 25 

Paul Goodiron 25 

Sherman Ironshield 25 

Barney Goodiron 25 

John Ironshield 25 

Charley Dogskin 1 00 

James P. Hairychin 1 00 

Katie " " 50 Louis Dogskin 


25 


Emma Yellowalk 


25 


Mary " 


25 


Agnes Goodwood 


1 00 


Cecilia " 


an Father Bernard, O. S. B. 1 00 

Henry Has-hoJy i 00 

Peter Has-holy 50 

Father. Bernard 25 

Cecilia Redfox 50 

Elizabeth Ramsey 50 

Odelia Ramsey 50 

J. BriDg Water 50 

J. Bon Boulder oi 

Martha Wendy 25 

Sam Black-tongue 20 

Mary " 10 

Albert Back-bear 25 

Annie Onehawk 25 

Alice Irontomahawk 05 

H. Ironshield 25 

Mrs. See the bear 25 

Mrs. Dogskin 15 

John Ironboulder 05 

Frank Blacktongue 10 

Henry Has-holy Jr. 50 

Cecilia Walkingcloud 1 00 

Margaret See the bear 1 00 

Nancy Has-holy 50 

Bob Walkingcloud 1 00 

Henry " 50 

Nancy " 50 

Paul I, Tomahawk 50 

Sam Blacktongue 25 

Wm. Eagleman 1 00 

Elizabeth Eagleman 1 09 

Charley Rainsey 01 

Joe Bring them 01 

Louis Santee 01 

Agnes Goodwood 50 

Cecilia 50 

Annie Twiggs 50 

Ester 50 

Skaahdiwin l 00 

Wm. Dogskin 25 

Henry Ironshield 10 

Mary Bringthem 50 

Henry Bringthem 50 

Cecilia Redfox 50 

Emma Ironboutcher 50 

Joseph Redfox 25 

Mary Walker 25 

Annie " 25 

Agnes " 25 

Albert " 25 

John Ironboulder 25 

St. Elizabeth Church en St. 
Joseph onpi kin etanhan dena 
tipiwakan okiyapi. 
Samuel Fasthorse $2-50 

C " 2 50 

Samuel Eagleboy 2 00 

Basil Twobear 3 00 

David Red S. 2 00 

Ho eya mitakuyepi. ito, able- 
zapo; dena Wakantanka en owi- 
hanke wanin hehanyan iciconza- 
pi heon St. Joseph etanhan taku ty\rJL£» t w ■- SINASAPA WOCEKIYE TAEYANPAHA JULY 15, 1909. icakijapi kinhan okiyaju kta he 
ogna iciconzapi. Ho Mitakuyepi, 
lecerci Wakantanka on waeca- 
nonpi kinhan tokata wiconi wan- 
yake cin heciya Wakantanka kici 
iyuskinyan yaonpi kte. 

Mitakuyepi, nahanrci ota wa- 
hduotanin sni, toksa hena ake 
nayaronpi kte. Wowiyuskin mi- 
tawa on nape ciyuzapi. 

Joseph Little Chief. Spring Creek, S. D. 
Casmun Omniciye St. Joseph 
oitancan cajepi kin lena epi. 

James Quickley itancan. 
Eugene Little' okihe. 
Emil Head wowapi kaga. 
Geo. Hinhanrota mazaska a wan. 
Lawrence Coffee wiyokihe yuha. 
John Francis wocekiye eya. 
Ptehincala wamnaye. 
John Walking Eagle wicokuja 
awanyaka. Joseph Deliverbear 
iapi awanyaka. Wakinyaneha- 
kela tipopa awanyaka. 
Justin Shooting- cat, John Geu- 
rue. Joseph Walking Eagle, 
Joe Head, Paul Cloudman ogli- 
glepi. Aknaiyanke rlarla. 

John Francis. St. Paul's Mission, Mont. 
June 12, 1909. 
Eyanpaha. 

Sinasapa itancan Mon- 
tana en on kin he Blessed Peter 
Canisius tipiwakan kin June 11, 
enhiqa Watopardatowan kin wi- 
kcemna torn sam wanji yusutapi 
wakan wicaqu qa ihinhanna kin 
en St. Paul Mission ekta i; Fort 
Belknap hetauhan makaiyutapi 
wikcemna topa ecetu, Father Si- 
alm kici rtayetu hehan onkipi. 
Inyanrewita wiyorpeyatakiya 
ipa kin ordate hen wazioja kin 
orhdateya mmirdoka qa okokipe- 
ya mini kin etanhan kaduza. He 
kin ataya wazi eceena owanyake 
waste rca. Sinasapa qa winy an 
wakan wayawa tipi qa tipiwakan 
kin inyan eceena on kagapi; ho- 
ksina qa wicincanna koya opa- 
winge sam wikcemna topa wica- 
yuhapi; qatonkansinayanpi dena 
wicakajuju sni, woyute qais ha- 
yake wicaqu sni, tka sinasapa 
ta wocekiye qa towaste qa towa- 
cantkiyepi kin on Dakota kin 
owicakiyapi, hecen deon Dakota 
onkoyatepi kin wookarnige wan- 
jigji awaoncinpi iyecetu. Anpe- 
tu kin de Inyanre kin en Rara- 
tonwannna ewicakiyapi kin en 
sinasapa itancan Montana en Bi- 
shop Mathias C. Lenihan, D. D. 
Great Lalls hen hi qa oyate kin wakanheja qa tankapi koya wi- 
cemna napcinwanka sam sahdo- 
gan yusutapi wakan wicaqu; wi- 
yotanhan sanpa hehan wayawa 
hoksina qa wicincanna kin ska- 
tapi qa oyate kin nina wowiyu- 
skin yuhapi en wanbdake qa he- 
pn mis sinasapa tawocekiye kin 
heceena Dakota wayawa tipi yu- 
ha yankapi he waste kin tanyan 
sdonwaye. Fort Belknap Agen- 
cy kin en nakun wayawa tipi 
wanji wasterca han, hoksina qa 
wicincanna en onpi kin Bishop 
en i qeyas token woyuonihan 
econpi kte cin sdonyapi sni, qa 
woya waste" wakan econpi kte cin 
sdonyapi sni; hecen hena maka 
kin de toksape qa wicacerpi to- 
ksape kin owasin yuhapi qa wo- 
wijice yuhapi qeyas hena on na- 
gipi kin opekitonpi kta okihipi 
kte sni. Heon Dakota oyate kin 
de awaoncinpi kta waste. St. 
Paul Missionren sinasapa waya- 
watipi heca; unkan Bishop en i 
unkan tohanyan woyuonihan 
econpi qa nakun skatapi en wo- 
onspe wasteste kpazopi. Hecen 
Bishop nina icante waste qa nina 
yawaste. De on nakun taku awa- 
oncinpi kta waste. Maka kin de 
akan Wakantanka towakan qa 
towaste kin heon wicacerpi wi- 
casa hecapi qeyas hena wicaqu: 
"Ate umasi kin he iyecen mis 
yecisipi ca," eya. Qa awicaniya 
qa wowasake wicaqu, heon sina- 
sapa wicasawakanpi kin hena yu- 
hapi. Heon hetanhan eceena wi- 
canagi qa wicacerpi en Wakan- 
tanka towakan qa towaste kin he 
wicasa nionpi kin en wicaqupi 
kta okihipi, heon tona Daonkota- 
pi kin hena sdonunyanpi kta iye- 
ceca. Tuwe dena cetunhda kin- 
han qa hinnakaha wicasawakan 
heca kta cin kta he? Maka akan 
Wanikiya towakan kin hena tu- 
wena yuha on okihi sni kecin qa 
he taku on wakan kta e he wica- 
sawakan kta cin he? Qa Waniki- 
ya towakan kin wicacerpi en 
on sni qa maka akan iye to- 
wakan kin hena on waeconpi 
kta okihipi sni kecin kinhan he 
tokenken wicanagi qa wicacerpi 
kin he yuwaste okihi kta e heon 
wicasawakan eya cajeyatapi kta 
cin kta he? Qa tohan hunkayapi 
karnigapi iyehantu eca wakan- 
kana owasin mnawicaye qa on 
hunkayapi ohiye qa heon wica- 
nagi ko iye yaco okihi kecin ecee. 
Hecen ito dena en onyawapi kta 
—Johannes 20, 19-31. Mark 16, 
14. Luke 24, 36. I. Cor. 15, 5. 
Hena dena tuwe wowicada en yuhe sni kinhan Thomas Didy- 
mus taku wanyake sni kin token 
eye cin iseya iyececapi; hecen 
tohan wanyakapi kinhan wica- 
dapi kin hee; qa wanyakapi sni 
qeyas wicadapi kin hena woya- 
waste tanka yuhapi kta he wica- 
undapi kta iyececa. 

John Strait. CROW CREEK, S, D. 
June 1, 1909. 
Eyanpaha. 

May 23, rtayetu irin en 
taku terika wan awakipa qa an- 
petu kin. dehanyan nahanrcin to- 
ken waun kta tain sni wau. An- 
petu wan en take cinsni'waun 
qon ungnahena wocantesica wan 
makiyarpaya qatoki ibdabda tan- 
in sni; eya maka kin den akan 
tohanyan ni waun kta hecinhan 
hehanyan tohinni cantewasteya 
waun kta ecanmi sni, tohanyan 
ni waun kin hehanyan wocante- 
sica woiyokisica kin dena koyag 
waun kta, qa tohan kinhan can- 
tewasteya waon kta he eya tohan 
maka akan wiconi kin abdustan 
kinhan hehan ee minagi kin wo- 
kakije, wocantesica hena ikiyena 
u kte sni naceca ecanmi. Qa 
akes wowapi wakan en hecen 
eyapi wan wanbdaka. Maka 
akan woyuha kin ekignakapi 
sni po; he wabduskana qa gigi 
wayusica ece; tuka marpiya ekta 

woyuha kin ekignakapo; heciya 

i 
wayusice sni ce, eyapi kin he 

awacanmin wau . Eya cantema- ; 

sica anpetu wan en May 23, rta- ' 

yetu napcinwanka ape cin hehan 

winyan mitawa kin makita. He- ' 

on tokiwacinyewaya tanin sni, : 

tka taku wacinwayin kta tanin ; 

sni waceya kes ake abdastan qa 

cuwi mahen ohinniyan makata ' 

cekiya manke ?a heun wamasake 

sececa. Winyan mitawa- taku ' 

wicaye cin atkuku qa cuweku ' 
, . . I 

henaosnapi eya nunpin nina lyo- \ 

kisicapi ohinni wanwicayag man- 
ke cin miseya iyececa heon ha- ' 
keya wowapi ska kin iwacu qa de ' 
owicayeciyakin kta wacin. Wa- 
bdenica irpemayapi kin cinca 2 
om maka akan iyotiyekiya on- ! 
qunpi; heon tuwekesa wowapi 
kin de wandakapi kinhan woce- ' 
kiye ewicayeciyapi kta. Hecen ' 
nitawocekiyepi kin on wacinci- 
yapi. Sinasapa en owapa sni qa 
winyan mitawa kin iye hecaopa. ' 
Canke sinasapa wicasawakan kin ' 
token okihika winyan mitawa 
kin yuha skanpi, anpetu he ecun- j 
han nina magaju qeyas en eton- J 
we sni wocekiye qun ee yustan wacin; eya minitanse skanpi e 
wanwicayag nawajin qa ecen mi- 
ciyustanpi qa nina pidamayapi. 
Koska qa wikoske wanjigji on- 
kikcanptapi qa heon piwada. 

Miye e okodakiciye wan en 
owapa qon ee en tuwena wan- 
bdake sni qa sanpa caniemasica 
qeyas toka sni; Wakantanka 
wanjina hecen heon heceeyena 
awacin waun. Miye Kanjica kin 
hematanhan tka winyan mitawa 
kin kici awakinica sni owotanna 
nonpin awanonkicihda onqupi 
hecen woakinice cona winyan\ 
mitawa irpeya imayaye cin .he- 
cetu wakida. 

Winyan mitawa Annie 'Tasunke- 
rotewin eciyapi qa mis Eugene 
Half miye. MINIWAKAN KIN ON Wl- ' 
CASa TOHAN IYEKICIHAN- 
TUPIQON ITAHENNA KAN 

WICAYE QA TE WICAYE. Miniwakan yatkesa miniwakan 
iwicasice sni tuka tancan iwica- 
waste keye kin he nina itonsni 
qa wowicake eye sni. Wakan- 
sica Eve waekiye kin he iyececa. 
Taspantanka woanapte km he 
yute kin te kte sni, Wakantanka 
iyececa kta keye qon he iyececa. 
Ehanna wicasa ikte wan "Agna 
Toffana" eciyapi, mini iyecen ka- 
gapi. Wicasa narman ktepi cinpi 
ecan de wicaqupi. Wancak on wi- 
caktepi sni, tuka ranhinyan, wi 
wanji, qa is nom ecetu, qais wan- 
niyetu wanji hehanyan iyopte 
ecen on tapi. Miniwakan kin de 
iyececa; tancan wicayusice qa wi- 
coni yuptecena qeyas nina ranhi- 
yan iyopta-wicayute seececaaye 
qa hankeya oihanke wicaya. Mi- 
niwakan yatkanpisakin ecakcana 
kanpi ecee. qa ihnuhanna wico- 
woyazPtn wanji ahitawicakpe 
ehantans itkokipapi okihipi sni. 
Pejuta owicakihi sni, — tona ya- 
tkanpi sni hena e e okihipi. Tona 
miniwakan yatkanpi sa qon hena 
yatkanpi sni kinhan, tehan nipi 
kte qon he iaokpani tapisa, qa 
tuwe wan miniwakan tokand wi- 
caqu qa wiyopewicakiye qon wi- 
conte etkiya akarap orankoya 
iyewicaya qa heon te kta iyekici- 
hantupi sni esta wiconte yuina- 
rnipi. Takomni miniwakan wa- 
nica unkans wicasa kektopawin- 
ge tonaken tapi qon dena dehan 
nipi kta tuka. Omniciye tanka on kicon. 
Julia Merrick $5-00